სსიპ ქალაქ თბილისის #82 საჯარო სკოლა

პროგრამები

მთავარი პროგრამები

შემოგვიერთდით ფეისბუქზე

სკოლაში საგანმანათლებლო პროცესი მიმდინარეობს ქართულ ენაზე;
სრული ზოგადი განათლების სასწავლო პროცესი არის სამ საფეხურიანი და თორმეტწლიანი.
განათლების საფეხურების პროგრამებია:
ა) დაწყებითი – I-VI კლასები;
ბ) საბაზო – VII-IX კლასები;
გ) საშუალო – X-XII კლასები.

დაწყებითი საფეხურის პროგრამა:
ა) საგანთა თანამიმდევრული სწავლა-სწავლების გზით მოსწავლის გონებრივი, ფიზიკური, ემოციური და სოციალური განვითარების ხელშეწყობა;
ბ) საბაზისო უნარების – წიგნიერებისა და რაოდენობრივი წიგნიერების განვითარების ხელშეწყობა;
გ) სასკოლო გარემოსა და სწავლის მიმართ დადებითი დამოკიდებულების ჩამოყალიბება, ცნობისმოყვარეობის ცოდნისმოყვარეობაში გადაზრდა და მოსწავლის მომზადება საბაზო საფეხურისთვის.

საბაზო საფეხურის პროგრამა:
საგანთა სწავლა-სწავლების საფუძველზე მყარი, დინამიკური და ფუნქციური ცოდნის კონსტრუირება, მოსწავლის ინტერესებისა და მიდრეკილებების გამოვლენა, მოსწავლის დამოუკიდებელი სწავლის უნარისა და შრომისუნარიანობის განვითარება, აქტიური მოქალაქის ფორმირების ხელშეწყობა და საფუძველების შექმნა განათლების მომდევნო საფეხურზე სწავლის გაგრძელებისთვის ან შრომითი საქმიანობისთვის.

საშუალო საფეხურის პროგრამა:
ა) საგანთა გაღრმავებული სწავლების გზით სისტემური ცოდნის კონსტრუირება;
ბ) მოაზროვნე, მაძიებელი, ახლის შემოქმედი, წიგნიერი, ინფორმირებული და პასუხისმგებლობის გრძნობის მქონე მოქალაქის ჩამოყალიბება, რომელსაც შეუძლია გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღება, საკუთარი მიღწევების გამოყენება ახალი მატერიალური, ინტელექტუალური თუ სულიერი ღირებულებების შესაქმნელად.

დაწყებითი და საბაზო განათლება სავალდებულოა.
სკოლაში სრული ზოგადი განათლების მიღება შესაძლებელია ზოგადი განათლების სამივე საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმით დადგენილი მიღწევის დონის დაძლევის შემთხვევაში.
საბაზო და საშუალო საფეხურების დაძლევის დამადასტურებელი დოკუმენტი ატესტატი გამოიცემა მოსწავლეებისათვის, რომლებმაც დაამთავრეს 9 კლასი, ან მიიღეს სრული საშუალო განათლება – 12 კლასი.

სავალდებულო სასწავლო დისციპლინები :

 • ქართული ენა და ლიტერატურა – I – XII;
 • მათემატიკა – I – XII;
 • ინგლისური ენა – I – XII;
 • მეორე უცხოური ენა – რუსული ენა, გერმანული ენა, – V – XII;
 • ბუნებათმცოდნეობა – I – IV;
 • საქართველოს ისტორია – X -XII;
 • ისორია – VII – XII;
 • გეოგრაფია – VII – XII;
 • ბიოლოგია – VII – XII;
 • ქიმია – VII – XII;
 • ფიზიკა – VII – XII;
 • მუსიკა – VII – XII;
 • სახვითი ხელოვნება – I – IX;
 • ფიზიკური აღზრდა – I – IX;

სსიპ ქალაქ თბილისის №82 საჯარო სკოლის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა სასტუმრო მომსახურება